PRIVCACYBELEID VAN Stichting Camino Vitae/Goedwerk

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Camino Vitae verwerkt van haar deelnemers of andere geïnteresseerden.

Als je je aanmeldt als (potentiële) deelnemer aan een programma van Stichting Camino Vitae, of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Camino Vitae verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Jan Fikken, penningmeester van Stichting Camino Vitae, Coehoornsingel 18, 7201 AB  Zutphen; KvKnr. 71045805
Hij is bereikbaar via e-mail: jan.fikken@outlook.com of telefoon (06) 46 44 53 66.

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Camino Vitae en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw (beoogde) deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer

2.2       Stichting Camino Vitae verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: 

 • Verspreiding van de persoonsgegevens.

  Wij vragen je akkoord te gaan met het verspreiden en het gebruiken van je persoonsgegevens binnen de groep deelnemers en gastsprekers, daar waar dit bijdraagt aan of betrekking heeft op het programma Goedwerk. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

  Wij vragen je toestemming om alle hierboven genoemde persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan de Stichting Camino Vitae. De Stichting Camino Vitae verklaart dat zij deze persoonsgegevens alleen zal gebruiken ten behoeve van het Programma Goedwerk.

  Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je een goede begeleiding krijgt bij het invullen van je persoonlijke plan voor de toekomst. Dit plan zal persoonlijke gegevens en doelen bevatten, waarvoor wij op voorhand je toestemming vragen om hierin inzage te hebben. Deze toestemming geef je aan de begeleiders (zijnde de leden van de Stichting Camino Vitae) van het programma, waaronder de loopbaanadviseur.

  Indien het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een deel van de kosten van het ontwikkeltraject betaalt, kan het ministerie het ontwikkelplan en het gespreksverslag opvragen voor controle. We vragen jouw akkoord hiervoor. SZW kan dan vaststellen of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor is je BSN-nummer nodig en is inzage in het persoonlijke ontwikkelplan en het gespreksverslag nodig. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal geen kopieën maken of op een andere manieren je gegevens delen met derden. Het ministerie wil alleen weten of er een door jou ondertekend ontwikkelgespreksverslag en ontwikkelplan is. En of het plan en het verslag op de juiste wijze zijn opgesteld.
 • Medewerking aan het onderzoek door studenten van de Hoge School Arnhem-Nijmegen (HAN). Wij willen graag weten wat het Goedwerk Programma de deelnemers heeft opgeleverd. Studenten van de HAN gaan hiervoor een onderzoek uitvoeren. Zij zullen op drie momenten een interview bij je afnemen. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over jouw contactgegevens. De gegevens worden anoniem verwerkt.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Stichting Camino Vitae] gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Stichting Camino Vitae  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

 1. Bewaartermijnen

Stichting Camino Vitae verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Camino Vitae passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Camino Vitae gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst. 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de website van Stichting Camino Vitae kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Camino Vitae zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Camino Vitae je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie via een e-mail aan jan.fikken@outlook.com. 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.